آلودگی من ...

بی آنکه مرا ببیند

فقط نگاهش ازمن عبور می کرد

کاش انقدر شفاف نبودم

آن وقت شاید مرا ، خودم را هم می دید

شیشه را فقط با آلودگی اش ، با لکه هایش می توان دید

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید