جهان، قرآنی مصور است
و آیه ها در آن
به جای آنکه بنشینند، ایستاده اند

درخت، یک مفهوم است
دریا، یک مفهوم است
و خورشید و ماه و گیاه...
با چشمهای عاشق، بیا
جهان را تلاوت کنیم!
***
حرف تو، به شعر ناب پهلو زده است
آرامش تو، به آب پهلو زده است
پیشانی ات از سپیده مشهور تر است
چشم تو به آفتاب پهلو زده است