باید از آقای مهرجوئی بیشتر مطلب بگذارم. این دو خط تامل برانگیز و دلچسب برای حسن شروع:

 

    بی خیال آن چه گذشت به فردایی فکر کنید که باید ساخت، روزهایی که باید رقم زد؛ کتاب بخوانید، درس بخوانید، نگذارید این ذهن بیچاره، گوشه تنتان خاک بخورد. همین که یاد بگیرید، همین که بفهمید همه چیز عوض می شود، حتی اگر خورشید کم جان باشد، حتی اگر نتابد، حتی اگر حالتان خوش نباشد، همین که می فهمید ، یعنی اینکه برنده اید...