نمی داند که به قربانگاه می رود

گوسفندی

که از پی کودکان می دود

که عقب نماند.

شمس لنگرودی