تاوان چیدن سیبی سرخ

سنگینی می کند

بر مدار خاکی تولد

تبعید بعید بندگان

از خدا ساخته نیست

دستی در کار است

دستی در کار است