یاد تو

قطره قطره می چکد از چشمم

روی تو

رفته رفته می رود از یادم

 

ژاله اصفهانی