غصه با تو بودن و
نگاه بی مهر چشات
یا بغض سرد گفتن:
دوستت دارم، روی لبات

نقشه شوم بودنت
کنار هُرم بی کسیم
جمله  خنجر گونه ی:
هرگز به هم نمی رسیم

حرف و حدیث مردم و
گذاشتی پشت سر من
گفتی بگن که هوسه
عاقبت خواستن من

باشه بگن تو هم بگو
زخم زبوناتو بزن
تویی که تنها می مونی
آخر قصه بعد من

محمد خوش قدم