من

تنها نیستم

دیوار ها که هستند

پرنده مرده کنار جاده که هست

همه با من هستند

شریک دردها و غم هایم

بدون آنها طاقت نمی آوردم

دیروز

دستگیره در، برایم بغض کرده بود

 گوشه تاریک اتاق ، تنگ در آغوشم فشرد

باد زخم های تنم را بوسید

و باران گونه ام را

راستی امشب میهمانی هق هق است

و فردا جشن تولد ناله

همه دعوتند و باز ...

 بوی کباب است که می آید

اشک هایت را پاک کن

من تنها نیستم

فقط خدا رفته است