این کیست؟ 
ایستاده در باد
بی خویش
بی زمان
بی بار و توشه
و
آزاد
اما ... بریده بال
در حسرت هم آغوشی میله قفس
نا امید از بوسه شلاق
و سلام به آفتاب
از دریچه تاریک