می شد سفر دنیا آسان تر ازین باشد
آدم به هوس خو کرد تا خسته ترین باشد . . .