میوه بر شاخه شدم

سنگ پاره بر کف کودک

طلسم معجزتی مگر

رهاند از گزند خویشتنم

چنین که دست تطاول

                به خود گشوده منم