کلاغ پر؟
نه
کلاغ را بگذاریم برای آخر

نگاهت پر
خاطره ات پر
صدایت پر

کلاغ پر؟
نه کلاغ را بگذاریم برای آخر

نگاهت پر
نگاهش پر
من هم پر

تو مانده ای و کلاغ پر
...