مهربانم

امروز هم

مثل دیروز

مثل هر روز

هیزمی دیگر

بر آتش سوختنم بیفکن

می دانی که سخت به گرمایش محتاجم

سپاس