آموخته ام که

                عسل شفاست

        از چشمانت بپرس