ما گمشده در گمشده در گمشده هستیم

شاید کسی از ما خبری داشته باشد

سر می زند از آن سوی این قافله خورشید

آری اگر این شب سحری داشته باشد