گفتمش: دل می خری !؟ پرسید چند؟!

گفتمش :دل مال تو ،تنها بخند.

خنده کرد و دل زدستانم ربود

 تا به خود باز آمدم او رفته بود

دل زدستش روی خاک افتاده بود

جای پایش روی دل جا مانده بود