از گلی که نچیده ام 


عطری به سر انگشتانم نیست 


خاری در دل است...