چقدر سخته تو چشای کسی که تموم
عشقت رو ازت دزدید و به جاش یه زخم
همیشگی رو قلبت هدیه داد،زل بزنی
و به جای اینکه لبریز کینه و نفرت شی
حس کنی که هنوزم دوسش داری.

چقدر سخته دلت بخوادسرتو باز
به دیواری تکیه بدی که یه بار زیرآوار
غرورش همه وجودت له شده.
چقدرسخته تو خیالت ساعت ها باهاش
حرف بزنی اماوقتی دیدیش هیچی جز
سلام نتونی بگی.

چقدر سخته وقتی پشتت بهشه
دونه های اشک گونه هاتو
خیس کنه اما باز مجبور بشی
بخندی تا نفهمه که هنوزم دوسش
داری.

چقدر سخته گل آرزوهاتو تو باغ
دیگری ببینی و هزار بار تو خودت
بشکنی و اونوقت اروم زیر لب بگی
گل من باغچه نو مبارک