چه خوبه کسی عاشقی کشیده باشه، بفهمه انتظار یعنی چی، طاقت یعنی چی، صبوری یعنی چی، بفهمه چطوری میشه کمین کنی یه عمر به طمع یه لبخند و نفهمی که مو سفید کردی تو این انتظار، ساعت ها براش خاک زمین رو با وسواس تزئین کنی تا رد بشه از روش و اصلا هم نفهمه که کار تو بود این نقش روی خاک، بفهمه که لذتش به همین نفهمیدن معشوقه، ... هر کی عاشقی کشیده باشه می فهمه خدا چه کارا می کنه برای ما!